Nun-Chuks


Translation/pinyin/lyrics by Ho@multistars.com

Shuang jie gun

Composer: Jay Chou (周杰倫) (周杰伦)
Lyricist: Vincent Fang (方文山) (方文山)


yan shao dian de yan wei mi man
ge bi shi guo shu guan
dian li mian de ma ma sang
cha dao
you san duan
jiao quan jiao wu shu de lao ban
lian tie sha zhang
shua yang jia qiang
ying di zi gong fu zui shan chang
hai hui jin zhong zhao tie bu shan

ta men er zi wo xi guan
cong xiao jiu er ru mu ran
shen me dao qiang gen gun bang
wo dou shua de you mo you yang
shen me bing qi zui xi huan
shuang jie gun rou zhong dai gang
xiang yao qu he nan song shan
xue shao lin gen wu dang

zen mo gai ( ( hakka ) )
zen mo gai ( ( hakka ) )
hu xi tu na xin zi zai
zen mo gai ( ( hakka ) )
zen mo gai ( ( hakka ) )
qi chen dan tian shou xin kai
zen mo gai ( ( hakka ) )
zen mo gai ( ( hakka ) )
ri xing qian li xi sha dai
fei yan zou bi mo qi guai
qu qu jiu lai
yi ge ma bu xiang qian
yi ji zuo gou quan
you gou quan
yi ju re mao wo de ren you wei xian
yi zai chong yan
yi gen wo bu chou de yan
yi fang hao duo nian
ta yi zhi zai shen bian
zen mo gai ( ( hakka ) )
zen mo gai ( ( hakka ) )

wo da kai ren du er mai
zen mo gai ( ( hakka ) )
zen mo gai ( ( hakka ) )
dong ya bing fu de zhao pai
zen mo gai ( ( hakka ) )
zen mo gai ( ( hakka ) )
yi bei wo yi jiao ti kai

kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng heng ha xi
kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng heng ha xi
xi wu zhi ren qie ji
ren zhe wu di

shi shei zai lian tai ji
feng sheng shui qi
kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng heng ha xi
kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng heng ha xi
ru guo wo you qing gong
fei yan zou bi
wei ren geng zhi bu qu
yi shen zheng qi

Repeat (Show)

ta men er zi wo xi guan
cong xiao jiu er ru mu ran
shen me dao qiang gen gun bang
wo dou shua de you mo you yang
shen me bing qi zui xi huan
shuang jie gun rou zhong dai gang
xiang yao qu he nan song shan
xue shao lin gen wu dang

kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng heng ha xi
kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng heng ha xi
xi wu zhi ren qie ji
ren zhe wu di

shi shei zai lian tai ji
feng sheng shui qi
kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng heng ha xi
kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng heng ha xi
ru guo wo you qing gong
fei yan zou bi
wei ren geng zhi bu qu
yi shen zheng qi

ta men er zi wo xi guan
cong xiao jiu er ru mu ran
shen me dao qiang gen gun bang
wo dou shua de you mo you yang
shen me bing qi zui xi huan
shuang jie gun rou zhong dai gang
xiang yao qu he nan song shan
xue shao lin gen wu dang

kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng heng ha xi
kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng heng ha xi
xi wu zhi ren qie ji
ren zhe wu di

shi shei zai lian tai ji
feng sheng shui qi
kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng
kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng
ru guo wo you qing gong
heng
wei ren geng zhi bu qu
yi shen zheng qi
heng

kuai 使 shi yong shuang jie gun
heng
wo yong shou dao fang yu
heng
piao liang de hui xuan ti