Reviews

Aiyo, Not Bad (哎呦,不錯哦) (ai yo, bu cuo)

Aiyo, Not Bad (哎呦,不錯哦) (ai yo, bu cuo)

Release Date: 29th December 2014

Overall Rating: Rating Stars

The long awaited 13th album of Jay Chou.

1. Mount Yangming (陽明山) (yang ming shan)
2. Steal Love (竊愛) (qie ai)
3. What Kind Of Man Are You (算什麼男人) (suan shen me nan ren)
4. Ends Of The Earth Passing Traveler (天涯過客) (tian ya guo ke)
5. What Happened (怎麼了) (zen me le)
6. Recited All In One Breath (一口氣全唸對) (yi kou qi quan nian dui)
7. I Want Summer (我要夏天) (wo yao xia tian)
8. The Handwritten Past (手寫的從前) (shou xie de cong qian)
9. Extra Large Shoes (鞋子特大號) (xie zi te da hao)
10. Listen To Father's Words (聽爸爸的話) (ting ba ba de hua)
11. Mermaid (美人魚) (mei ren yu)
12. Hearing The Sound Of Rain Falling (聽見下雨的聲音) (ting jian xia yu de sheng yin)

Rating Stars Reviewed by FrostWilly on 14th May 2015

09/10: Mount Yangming
08/10: Steal Love
10/10: What Kind Of Man Are You
10/10: Ends Of The Earth Passing Traveler
09/10: What Happened
08/10: Recited All In One Breath
09/10: I Want Summer
10/10: The Hand Written Past
10/10: Extra Large Shoes
10/10: Listen To Father's Words
09/10: Mermaid
10/10: Hearing The Sound Of Rain Falling

112/120: 93%

Rating Stars Reviewed by vavn on 15th April 2015

Just my opinion:

3/5: Mount Yangming
5/5: Steal Love
4,5/5: What Kind Of Man Are You
5/5: Ends Of The Earth Passing Traveler
3/5: What Happened
4,5/5: Recited All In One Breath
2,5/5: I Want Summer
4/5: The Hand Written Past
5/5: Extra Large Shoes
3/5: Listen To Father's Words
5/5: Mermaid
2,5/5: Hearing The Sound Of Rain Falling

Overall: 47/60 78% so 4/5

Write A Review